صفحه نخست مقالات نمونه سؤالات پیوندها تماس با ما درباره انجمن

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (عمومی و اختصاصی)

 

اخلاق اسلامی آمار و احتمال 1 آمار و احتمال 2
آمار ریاضی آموزش ریاضی 1 آموزش ریاضی 2
آنالیز عددی 1 آنالیز عددی 2 آنالیز ریاضی 1
آنالیز ریاضی 2 آنالیز ریاضی 3 اندیشه اسلامی 1
آیین زندگی (اخلاق کاربردی) انقلاب اسلامی برنامه سازی پیشرفته

فرآیندهای تصادفی 1

فیزیک 1 فیزیک 2
هندسه دیفرانسیل موازی هندسه هذلولوی (مبانی هندسه) جبر خطی
جبر 1 جبر 2 جبر 3
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی مبانی ریاضی منطق ریاضی
معادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل با مشتق جزیی متون اسلامی
فارسی عمومی نظریه اعداد نظریه گروه ها
ریاضیات گسسته ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2
ریاضی عمومی 3 ساختمان داده سری_های زمانی 1
تحقیق در عملیات 1 تحقیق در عملیات 2 جمعیت و تنظیم خانواده
تربیت بدنی 1 تربیت بدنی 2 تاریخ ریاضیات
تاریخ اسلام توابع مختلط توپولوژی عمومی
فلسفه ریاضی زبان عمومی زبان تخصصی
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات  

 

 

 

                                       نیم سال دوم 83-84

                                       نیم سال اول 85-86

                                       نیم سال دوم 85-86

                                        نیم سال اول 84-85

                                       نیم سال دوم 84-85

                                       نیم سال دوم 83-84

                               نیم سال اول 85-86

                                       نیم سال دوم 84-85

                                نیم سال اول 84-85

                                       نیم سال دوم 83-84

                              نیم سال اول 84-85

                                     نیم سال دوم 84-85

                                 نیم سال اول 85-86

                                 نیم سال دوم 85-86

                                 نیم سال اول 84-85

                                 نیم سال دوم 84-85

                                         نیم سال دوم 83-84

                                   نیم سال اول 85-86

                                   نیم سال دوم 84-85

                                           نیم سال دوم 83-84

                             نیم سال اول 85-86

                             نیم سال دوم 85-86

                             نیم سال دوم 84-85

                                     تابستان 85

                             نیم سال اول 84-85

                             نیم سال دوم 83-84

                             نیم سال اول 85-86

                             نیم سال اول 84-85

                                    نیم سال دوم 84-85

                             نیم سال اول 85-86

                             نیم سال دوم 85-86

                             نیم سال دوم 83-84

                             نیم سال اول 85-86

                             نیم سال دوم 85-86

                             نیم سال دوم 84-85

                             نیم سال دوم 83-84

                             نیم سال اول 85-86

                             نیم سال دوم 85-86

                             نیم سال دوم 84-85

                             نیم سال دوم 83-84

                                    نیم سال اول 84-85

                                                  نیم سال دوم 84-85

                               نیم سال اول 84-85

                               نیم سال دوم 83-84

                                       تابستان 80

                                          نیم سال اول 84-85

                                                    نیم سال دوم 84-85

                                                    نیم سال دوم 83-84

                                       نیم سال اول 85-86

                                       نیم سال دوم 85-86

                                       نیم سال اول 84-85

                                       نیم سال دوم 84-85

                                                 نیم سال دوم 83-84

                                نیم سال دوم 83-84 

                                       نیم سال اول 84-85

                                       نیم سال دوم 84-85

                                                 نیم سال دوم 83-84

                        نیم سال اول 85-86

                        نیم سال دوم 85-86

                        نیم سال دوم 84-85

                        نیم سال دوم 82-83

                        نیم سال اول 84-85

                        نیم سال دوم 83-84

                          نیم سال اول 85-86

                          نیم سال دوم 85-86

                          نیم سال اول 84-85

                          نیم سال دوم 84-85

                          نیم سال دوم 83-84

 

                                                         نیم سال اول 85-86

                                                        نیم سال دوم 84-85       

                                                        نیم سال دوم 83-84

                                                                          نیم سال اول 85-86

                                                                          نیم سال دوم 85-86

                                                                          نیم سال دوم 85-86

                                                                          نیم سال دوم 84-85

                                                                          نیم سال دوم 83-84

                     نیم سال اول 85-86

                     نیم سال اول 84-85

                    نیم سال دوم 84-85

                    نیم سال دوم 83-84

                      نیم سال اول 85-86

                      نیم سال دوم 85-86

                      نیم سال دوم 83-84

                     نیم سال اول 85-86

                     نیم سال دوم 85-86

                      نیم سال اول 84-85

                     نیم سال دوم 84-85

                     نیم سال دوم 83-84

                             نیم سال اول 85-86

                             نیم سال دوم 85-86

                             نیم سال دوم 84-85

                             نیم سال دوم 83-84

                                                    نیم سال دوم 85-86

                                                    نیم سال اول 84-85

                                                                 نیم سال دوم 84-85

                            نیم سال اول 85-86

                                   نیم سال دوم 85-86

                            نیم سال اول 84-85

                                   نیم سال دوم 84-85

                                   نیم سال اول 83-84

                                   نیم سال دوم 83-84

                                   نیم سال اول 85-86

                                   نیم سال دوم 85-86

                                    نیم سال اول 84-85

                                   نیم سال دوم 84-85

                                   نیم سال دوم 83-84

                                            نیم سال اول 85-86

                                            نیم سال دوم 85-86

                                            نیم سال اول 84-85

                                            نیم سال دوم 83-84

                                            نیم سال دوم 84-85 

                                                                          نیم سال اول 85-86

                                      نیم سال دوم 83-84

                               نیم سال اول 85-86

                               نیم سال دوم 84-85

                               نیم سال دوم 83-84

                                    نیم سال اول 85-86

                                         نیم سال اول 85-86

                                         نیم سال دوم 85-86

                                         نیم سال اول 84-85

                                         نیم سال دوم 84-85

                                         نیم سال دوم 83-84

                                          نیم سال اول 85-86

                                          نیم سال دوم 85-86

                                          نیم سال دوم 84-85

                                           نیم سال اول 84-85

                                          نیم سال دوم 83-84

                                           نیم سال اول 85-86

                                           نیم سال دوم 85-86

                                           نیم سال اول 84-85

                                           نیم سال دوم 84-85

                                           نیم سال دوم 83-84

                                           نیم سال اول 85-86

                                           نیم سال دوم 85-86

                                           نیم سال دوم 84-85

                                           نیم سال اول 84-85

                                           نیم سال دوم 85-86

                                           نیم سال دوم 83-84

                                    نیم سال اول 85-86

                                    نیم سال اول 84-85

                                    نیم سال دوم 84-85

                                    نیم سال دوم 83-84

                                               نیم سال دوم 85-86

                                               نیم سال اول 84-85

                                              نیم سال دوم 84-85

                                              نیم سال دوم 83-84

                                               نیم سال اول 85-86

                                               نیم سال دوم 85-86

                                               نیم سال اول 84-85

                                               نیم سال دوم 84-85

                                               نیم سال دوم 83-84

                                               نیم سال اول 85-86

                                               نیم سال دوم 85-86

                                               نیم سال اول 84-85

                                               نیم سال دوم 85-86

                                               نیم سال دوم 84-85

                                               نیم سال دوم 83-84

                                                     نیم سال اول 84-85

                                                     نیم سال دوم 83-84

                                   نیم سال اول 84-85

                                   نیم سال دوم 83-84

                                   نیم سال اول 80-81

                                   نیم سال اول 79-80

                                   نیم سال دوم 83-84

                                   نیم سال اول 85-86

                                   نیم سال دوم 85-86

                                   نیم سال اول 84-85

                                   نیم سال دوم 84-85

                                   نیم سال دوم 83-84

                           نیم سال دوم 83-84

                                نیم سال اول 85-86

                                نیم سال اول 84-85

                                نیم سال دوم 84-85

                                          نیم سال اول 85-86

                                          نیم سال دوم 85-86

                                         نیم سال دوم 84-85

                                         نیم سال دوم 83-84

                           نیم سال اول 84-85

                                 نیم سال دوم 83-84

                                    نیم سال اول 85-86

                                    نیم سال دوم 85-86

                                    نیم سال اول 84-85

                                    نیم سال دوم 84-85

                                    نیم سال دوم 83-84

                                                                             نیم سال دوم 85-86

                                                                             نیم سال اول 84-85

                                                                             نیم سال دوم 84-85

                                                                             نیم سال دوم 83-84

                                                      نیم سال اول 85-86

                                                      نیم سال دوم 85-86

                                                      نیم سال دوم 84-85

 

Powered by: M.A.M
  کليه حق و حقوق متعلق است به انجمن علمی ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه ( SAMath )